Ontstaan

Het ontstaan van de familie vereniging “C(K)nossen”

DOUWE WIEBES CNOSSEN (FCN 6.4), in de wandeling, „Grutte Douwe” ge­noemd, geboren te Hommerts, was tot zijn 55ste jaar vrijgezel en met zijn zuster PIETJE (FCN 6.11), inwonende bij zijn moeder, Grietje Piers Piersma, weduwe van Wiebe Ages Cnossen (FCN 6). Zij werd te Hommerts „Wiebe-Griet” genoemd, en was een nogal dominerende vrouw, die door haar grote belangstelling voor haar familie en anderen allerlei trouw-, geboorte- en overlijdensberichten kreeg toe­gestuurd. Mogelijk was dit de aanleiding voor haar zoon om verschillende familiegegevens in een cahier op te schrijven. Op deze manier ontstond er als het ware een klein familie­-register. Ook later bleef hij allerlei gegevens van de familieleden noteren. Op 31 ja­nuari 1951 overleed Douwe Wiebes Cnossen te Hommerts. Zijn neef, Pier Cnossen (FCN 6.24), sprak na afloop van de begrafenis met enkele neven over de mogelijkheid de door Omke Douwe begonnen registratie voort te zet­ten. Dit voorstel vond niet direct bijval. Er werd gezegd: „Dan doe jij dat maar”. Derhalve werd door Pier Cnossen kontakt opgenomen met de weduwe, Aaltje Tim­mer, om zo mogelijk inzage te krijgen in voornoemde registratie. Helaas bleken de bedoelde cahiers met aantekeningen te zijn uitgeleend en zoek geraakt.

De vraag rees: „Wat nu?” Eenmaal de weg ingeslagen om het onderzoek voort te zetten, zocht Pier Cnossen naar mogelijkheden tot het uitvoeren van deze taak. Hij nam kontakt op met een achterneef, Geert Jelles Cnossen (FCN 3.52), die net ge­pensioneerd was als hoofd van de Chr. school te Jutrijp. Geert toonde veel be­langstelling om gezamenlijk het onderzoek voort te zetten. Ook zijn zoon Jelle Cnossen (FCN 3.68) was voor het plan te winnen. Daarnaast werd een neef van Pier, Simen Cnossen (FCN 6.285) bereid gevonden mee te doen. Op initiatief van Pier Cnossen kwamen deze drie genoemde personen op 4 februari 1960 te Leeuwar­den bijeen om een commissie te vormen die gegevens betreffende de familie C(K)nossen ging verzamelen en ordenen.

Door elk der aanwezigen werd tien gulden gestort om zo enig geld te hebben voor het verzenden van een circulaire met de volgende inhoud:

Zeer geachte familie C(K)nossen,

Eindelijk dan een schrijven van Uw familie, die U misschien kent of mogelijk nog nooit hebt ontmoet. Ja, onze familie is erg uitgebreid en daardoor is het eigenlijk niet goed mogelijk alles te overzien.Uiteraard zult u dit reeds lang hebben gekonstateerd en wellicht hebt U daar­door meer dan eens de wens gekoesterd er iets meer van te willen weten. Vooral wanneer U van andere families hoorde hoe zij naast een komplete stamboom ook nog een familiewapen bezaten.Om nu iets meer aan de weet te komen over ons voorgeslacht doen we thans een beroep op U. Leg dit schrijven daarom niet achteloos terzijde, maar bedenk dat het een familie-aangelegenheid is.Een grote familie als de onze is het toch zeker aan haar naam verplicht in het bezit te zijn van een stamboom en zo mogelijk van een familiewapen.

Er werden kerkelijke archieven geraadpleegd door Geert Cnossen. Ook ging hij per fiets heel wat C(K)nossens bezoeken om zo gegevens te verkrijgen. Al die gegevens moesten geordend worden, waardoor er enige lijn in kwam. Een enorm werk, dat veel energie vergde.

Aanvankelijk werd gedacht, dat er twee „stagen” waren met dezelfde naam, maar tenslotte bleek dat ieder die de naam C(K)nossen heeft, familie van elkaar is. Het enorme werk om uit een chaos van gegevens een familieregister samen te stellen heeft Geert Cnossen met grote zorg en liefde gedaan.

Een stuk werk, waarvoor de familieleden hem wel heel erg dankbaar mogen zijn en blijven.

Hij was niet alleen degene, die verzamelde en ordende, maar ook voorzitter en pen­ningmeester van het clubje pioniers.

Er kwam steeds meer materiaal binnen. In dit verband moeten we de naam noemen van Cornelis Cnossen, zoon van Taeke Cnossen. Hij was toen werkzaam op de am­bassade in Kaapstad.

Hij had enig pionierswerk verricht en verstrekte ons een grove schets van enkele on­zer voorouders. Daarnaast wees hij er ons op, dat ons familiewapen (zeer geschon­den) op een grafzerk in de Martinikerk te Bolsward voorkomt en op de klok in de kerk van Hommerts.

Een zelfde wapen, maar dan in de vrouwelijke linie, dus in een ruitvorm, wisten we op een grafzerk te Smallebrugge. Er werd van het familiewapen een tekening ge­maakt en toen er inmiddels al heel wat materiaal binnen was, besloot de commissie een familiereünie te houden op 4 oktober 1969 in hotel Hanenburg te Sneek.

Voor verslagen van deze familiereünies zie het hoofdstuk: Familiereünies van de fa­milievereniging „C(K)nossen”.

De samenstelling van het bestuur van de familievereniging is in 1986 als volgt:

Jelle Geerts Cnossen (FCN 3.68), voorzitter. Pier Piers Cnossen (FCN 6.24), secretaris. Foeke Wybes Cnossen (FCN 6.287), penningmeester. Cornelis Taeke Cnossen (FCA 3.398), bestuurslid. Johan Johans Cnossen (FCO 7.80), bestuurslid-secretaris na 1986. Pieter Pieters Cnossen (AAB 5.291), bestuurslid. Simen Siemens Cnossen (FCN 6.285), bestuurslid.