Privacy verklaring

Stichting “Familie Cnossen – Knossen” respecteert de privacy van haar familieleden, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerking zelf, het doel ervan, als ook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepaling

Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens (Hier ook:”De beheerder”): Stichting “Familie Cnossen-Knossen”, gevestigd te Hemdijk 99, 8601 XK Sneek, KvK-nummer: 41005106.

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens

  1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door Stichting “Cnossen-Knossen”.  Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle door u of uw familie relaties verstrekte informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon: als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatie zoals naam, een identificatienummer, locatie gegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
  2. Wij verwerken de volgende categorie persoonsgegevens van u: Naam Geslacht Geboortedatum Geboorteplaats Overlijdensdatum Overlijdensplaats Partnerschap en Aanvullende gegevens

Artikel 3 – Doel van de verwerking

Wij verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt en verwerkt voor het bijhouden ons adressenbestand en de genealogie, die we op de websites www.cnossen.frl www.cnossen.nl www.cnossen-knossen.com publiceren, beschermd door een met een inlognaam/paswoord afgeschermd gedeelte. Het paswoord wordt alleen ter beschikking gesteld aan geïdentificeerde familieleden.

Artikel 4 – Registratie van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (electronisch) register.

Artikel 5 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

  1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft een ieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via jelle@cnossen.nl
  2. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek krijgt u antwoord op uw verzoek. Een verzoek dient te worden vergezeld van het (e-mail) adres en telefoonnummer waarop er met u contact kan worden opgenomen.

Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben, die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Artikel 7 – Commerciële  aanbiedingen

Uw gegevens worden niet gebruikt voor enig commercieel doel.

Artikel 8 – Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 9 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden te behandelen, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 10 – Contact

Voor verzoeken, vragen of andere informatie kunt u zich richten tot J.P. Cnossen, jelle@cnossen.nl.

Deze privacy verklaring is van toepassing vanaf 14 juni 2018 tot nader order.